Zaštita voda

U cilju unapređenja zaštite i poboljšanja kvalitete voda, Tvornica cementa Kakanj provodi značajne projekte, od kojih ističemo sljedeće:

Projekat ugradnje skupljača ulja

Postavljanjem skupljača ulja kod objekata mlina sirovine i mlina cementa u tvornici, učinjen je veliki korak na zaštiti okoline, prvenstveno voda. Projekat je finaliziran u prvom kvartalu 2007. godine.

Otpadne tvari imaju nisku specifičnu težinu u odnosu na vodu, što lovac ulja iskorištava pri svom djelovanju. Služeći se gravitacijom i ugrađenim koalescentnim filterom, lovac od vode odvaja lake tekućine i mulj. Lovac ulja „Aquareg”, za koji se odlučila Tvornica cementa Kakanj, odgovara zahtjevima evropskog standarda SIST EN 858-1.

Postupak čišćenja vode
Prljava voda ulazi najprije u taložnik za mulj, gdje se vodena struja uspori, tako da čvrste čestice kao što su pijesak ili mulj mogu da se izdvoje. Čvrste čestice se skupljaju na dnu taložnika. Voda koja je onečišćena lakim tečnostima, ulazi kroz posebne polipropilenske ploče (lamelarni taložnik) u separator. Na tim pločama se veće kapi lakih tečnosti skupljaju, međusobno se spajaju i zbog niske specifične mase, podižu na površinu. Manje kapi lakih tečnosti se iz vode izdvajaju pomoću koalascentnog filtera. To je filter iz polietilenske pjene ili iz polipropilenskih ploča, na kojima se kapi skupljaju, udružuju i podižu na površinu. Očišćena voda kroz odvod napušta sakupljač ulja. Voda prečišćena u skupljaču ulja, prema važećim evropskim standardima, može da otiče u slobodne površinske vode.

Uz ove skupljače ulja idu i uređaji sa zvučnom signalizacijom za upozorenje prisustva ulja, što u potpunosti garantuje maksimalno odstranjivanje ulja, bez ikakvih mogućih štetnih posljedica za okolinu. Čišćenje skupljača ulja povjereno je certificiranoj kući koja tu vrstu otpada zbrinjava na siguran način kako se to traži kroz standarde i važeće zakonodavstvo.

Projekat zatvorenog sistema snabdijevanja tehnološkom vodom

Započet je projekat izgradnje zatvorenog cirkulacionog sistema tehnološke vode u iznosu od više od 1 milion KM, koji će biti završen u prvoj polovini 2009 godine, što je naš najznačajniji projekat do sada u cilju zaštite i poboljšanje kvaliteta voda.

Primarni cilj projekta je smanjiti utrošak vode neophodne za hlađenje postrojenja, odnosno smanjiti količinu zahvata vode iz rijeke Bosne čime se eliminišu negativni efekti vodostaja rijeke Bosne (mulj koji se taloži na stijenkama postrojenja). Zatvoreni sistem snabdijevanja tehnološkom vodom podrazumijeva cirkulaciju iste vode u kružnom toku u postrojenjima, a zahvat vode se obavalja samo da bi se nadoknadili gubici uzrokovani isparavanjem.

Projektnu dokumentaciju uradila je firma Mašinoprojekt iz Zagreba. Ista firma radila projekat postojećeg otvorenog sistema snabdijevanja tehnološkom vodom.

U julu 2008. godine su pokrenuti građevinski radovi koji su uključili izgradnju nove pumpne stanice, bazena hladne vode, uređenje lokacija i ploča za separatore ulja i kompletan povratni vod tehnološke vode do nove pumpne stanice. Postojeći separatori i dalje prečišćavaju tehnološku vodu, a ugrađen je još jedan centralni separator većeg kapaciteta koji je smješten prije nove pumpne stanice koji tretira svu povratnu tehnološku vodu.   

Implementacija ovog projekta odvijala se planiranom dinamikom, a u junu 2009. godine nova pumpna stanica je stavljena u pogon. Puštanjem u rad ovog postrojenja Tvornica cementa je svoj uticaj na biološko stanište rijeke Bosne svela na minimalan nivo. Sirova voda zahvaćena iz rijeke nakon prerade (omekšavanje i priprema za hlađenje postrojenja), te nakon što prođe kroz postrojenja, više se ne vraća u rijeku, nego u bazene za rashlađivanje novoga recirkulacionog sistema i ponovo se koristi u zatvorenom kružnom toku.

Sistem za prikupljanje i tretman oborinskih voda

U septembru 2011. godine pristupili smo implementaciji još jedne ekološke investicije vrijedne oko pola miliona KM. Naime, radi se o tretmanu oborinskih voda koje se putem postojeće oborinske kanalizacijske mreže, skupljaju u objektu taložnice, gdje se vrši taloženje čvrstih čestica, dok prečišćena voda dalje ide u ranije ugrađen uljni separator. Tu se dodatno čisti, pa tek onda novim cjevovodom ispušta u tok rijeke Bosne. Ovim projektom Tvornica cementa Kakanj u potpunosti zatvara krug maksimalne brige i zaštite zraka, vode i tla u krugu proizvodnje. Ovo postrojenje pušteno je u pogon krajem ljeta 2012. godine.

Almir Bajtarević

Stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina