Obavijest o sazivanju Skupštine

Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj dioničko društvo, Kakanj, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju Skupštine  dioničara Tvornice cementa Kakanj,

dioničko društvo Kakanj

I          Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine Federacije BiH", broj 81/15 i 75/21) i člana  80 u vezi sa članovima 58., 60. i 66. Statuta Tvornice  cementa Kakanj d.d Kakanj, Nadzorni odbor, donio  je Odluku o sazivanju Skupštine dioničara.

II     Skupština  dioničara Tvornice  cementa Kakanj d.d Kakanj  saziva se za 29.11.2022.godine.

Skupština će se održati u Tvornici cementa Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146.

Skupština počinje sa radom u 10:30 sati.

III        Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:

            1. Izbor Predsjednika  i radnih tijela Skupštine:

  1. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
  1. Odluka o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora
  2. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora

IV         Skupštinom, do izbora Predsjednika Skupštine - koji će se izabrati većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

            Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: Olovčić Samir - predsjednik, Kulović Izmira - član i Đokić Ajla - član.

V          Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. 

            Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti  izmjenu ili dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

            Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku utvrđenom Statutom, najkasnije tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine. Punomoćnici dioničara moraju imati ovlaštenje za zastupanje u obliku ovjerene pisane izjave date lično od strane dioničara – fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara – pravnog lica. Jednog dioničara na skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

            Prijava se podnosi u pismenom obliku. Pismena prijava se podnosi lično predajom na ruke Kovačević Seadu, Sekretaru Društva ili putem preporučene pošte ili faksom na broj (032) 557 600, ili elektronskom poštom na adresu:

            sead.kovacevic@heidelbergcement.com

Uz prijavu punomoćnik dioničara je dužan priložiti i kopiju pismenog ovlaštenje za zastupanje. Podnosiocu uredne prijave, Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini na dan održavanja Skupštine.

            Na dan održavanja Skupštine dioničar ili punomoćnik dioničara je dužan potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, uz predočenje isprave za identifikaciju i originala ovlaštenja za zastupanje (ako dioničara zastupa punomoćnik), predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. 

            Skupština Društva o predloženom dnevnom redu odlučuje većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke i potpisivanjem glasačkog listića, dok će se glasanje o izboru člana Nadzornog odbora obaviti zaokruživanjem broja ispred imena člana Nadzornog odbora i potpisivanjem glasačkog listića, sve navedeno u skladu sa članom 237. i 250. Zakona o privrednim društvima FBiH.

            Uvid u materijale za Skupštinu, dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Dioničkog društva. Uvid u  materijale može se izvršiti neposredno u sjedištu Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj, ul. Selim ef. Merdanovića br. 146. Dioničaru će se na njegov zahtjev i o njegovom trošku izdati kopija dokumenata u koje ima pravo uvida.

            Dodatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na telefon (032) 557 -  538, radnim danima u vremenu od 09,00 – 12,00 sati, a kontakt osoba je Kovačević Sead, Sekretar Društva.

NADZORNI ODBOR

Sead Kovačević

Pravnik za sudske sporove i normativu / Sekretar društva

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina