Obavijest o promjeni termina održavanja Skupštine

Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj dioničko društvo, Kakanj, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o izmjeni termina sazivanja Skupštine  dioničara Tvornice cementa Kakanj,

dioničko društvo Kakanj

I          Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine Federacije BiH", broj 81/15 i 75/21) i člana  80 u vezi sa članovima 58., 60. i 66. Statuta Tvornice  cementa Kakanj d.d Kakanj, Nadzorni odbor donio  je Odluku o izmjeni odluke o sazivanju Skupštine dioničara.

II           Nadzorni odmor je donio odluku kojom se mijenja termin održavanja Skupštine  dioničara Tvornice  cementa Kakanj d.d Kakanj, koji je objavljen u dnevnim novinama „Avaz“ i „Oslobođenje“, kao i na web stranici Društva dana 22.04.2022. godine.

U Obavještenju je naveden datum održavanja Skupštine dioničara koji ostaje isti i ne mijenja se, odnosno Skupština će se održati dana 25.05.2022.godine, te će Skupština  se održati u Tvornici cementa Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146.

Mijenja se termin početka održavanja Skupštine, tako da je novi termin održavanja Skupštine dioničara je 10:00 sati.

III        Sve prijave koje su zaprimljene do objave ovog Obavještenja, smatraju se prijavama za učešće u radu Skupštine u skladu sa ovim Obavještenjem. Svi dioničari koji su se prijavili za učešće bit će dodatno pojedinačno informirani o promjeni termina početka rada Skupštine dioničara Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj.

Dnevni red Skupštine ostaje nepromijenjen kao u Obavještenju o sazivanju Skupštine dioničara Tvornice cementa Kakanj d.d.d Kakanj koji je objavljen 22.04.2022. godine u dnevnim novinama i na web stranici Društva.

Dodatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na telefon (032) 557 -  538, radnim danima u vremenu od 09,00 – 12,00 sati, a kontakt osoba je Kovačević Sead, Sekretar Društva.

 

NADZORNI ODBOR

Sead Kovačević

Pravnik za sudske sporove i normativu / Sekretar društva

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina