Obavijesti

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioničara

Nadzorni odbor Heidelberg Materials Cement BiH d.d Kakanj, objavljuje


O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Skupštine  dioničara Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj


I          Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine Federacije BiH", broj 81/15 i 75/21) i člana  80 u vezi sa članovima 58., 60. i 66. Statuta Heidelberg Materials Cement BiH d.d Kakanj, Nadzorni odbor, donio  je Odluku o sazivanju Skupštine dioničara. 


II     Skupština  dioničara Heidelberg Materials Cement BiH d.d Kakanj  saziva se za 23.05.2024.godine.
Skupština će se održati u društvu Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146.
Skupština počinje sa radom u 10.30 sati. 

III        Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red: 

 1.  Izbor Predsjednika  i radnih tijela Skupštine: 
  a)    Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
 2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja koji uključuje finansijski izvještaj, konsolidovan finansijski izvještaj, Izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
 3. Odluka o raspodjeli dobiti
 4. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
 5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
 6. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
 7. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
 8. Osnovni elementi ugovora za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
 9. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora
 10. Odluka o proširenju djelatnosti  Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
 11. Odluka o izmjeni Statuta Heidelberg Cement BiH d.d. Kakanj

IV    Skupštinom, do izbora Predsjednika Skupštine - koji će se izabrati većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: Olovčić Samir - predsjednik, Kulović Izmira - član i Đokić Ajla - član.


V         Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.  

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja. 

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara – fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara – pravnog lica, a koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku utvrđenom Statutom, najkasnije tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se podnosi u pismenom obliku. Pismena prijava se ponosi lično, predajom na ruke Kovačević Seadu, Sekretaru Društva ili putem preporučene pošte ili faksom na broj (032) 557 600, ili elektronskom poštom na adresu: sead.kovacevic@heidelbergcement.com. Uz prijavu punomoćnik dioničara je dužan priložiti i kopiju pismenog ovlaštenje za zastupanje. Podnosiocu uredne prijave, Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini na dan održavanja Skupštine.

Na dan održavanja Skupštine dioničar ili punomoćnik dioničara je dužan potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, uz predočenje isprave za identifikaciju i originala ovlaštenja za zastupanje (ako dioničara zastupa punomoćnik), predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.  

Skupština Društva o predloženom dnevnom redu odlučuje većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, osim o izboru članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama člana 250. Zakona o privrednim društvima.

Uvid u materijale za Skupštinu, dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Dioničkog društva. Uvid u  materijale može se izvršiti neposredno u sjedištu Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj, ul. Selim ef. Merdanovića br. 146. Dioničaru će se na njegov zahtjev i o njegovom trošku izdati kopija dokumenata u koje ima pravo uvida.

 

Dodatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na telefon (032) 557 -  538, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 – 15,00 sati, a kontakt osoba je Kovačević Sead, Sekretar Društva. 


NADZORNI ODBOR
 

Sead Kovačević

Pravnik za sudske sporove i normativu / Sekretar društva

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina