OBAVIJEST o prodaji dva tegljača marke SCANIA i marke MAN

OBAVIJEST

o prodaji dva tegljača marke SCANIA i marke MAN u vlasništvu Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj objavljuje prodaju dva tegljača marke SCANIA, putem zatvorenih ponuda. 

Početna cijena jednog vozila je 18.000,00 KM po vozilu.

Kamioni se neće prodavati ispod ponuđene početne cijene.

Karateristike vozila koja se prodaju su sljedeće:

1. Tegljač marke SCANIA

 • model P420;
 • 420 konjskih snaga;
 • godina proizvodnje: 2005;
 • EUR 4 emisioni standard:
 • kilometraža 1.450.000 km;
 • PTO izvod;
 • retarder;
 • 1 krevet. 

2. Tegljač marke MAN

 • Model TGA 18.430;
 • 430 konjskih snaga;
 • godina proizvodnje: 2006;
 • EUR 4 emisioni standard;
 • kilometraža: 1.405.000 km;
 • PTO izvod;
 • retarder;
 • 1 krevet.

Pravo učešća u prodaji putem zatvorenih ponuda imaju sve zainteresirane osobe koje dostave ponudu u zatvorenoj koverti do 19.1.2024. godine na adresu koja je navedena u daljem tekstu. 

Javno otvaranje ponuda, kojem mogu prisustvovati svi zainteresirani, će se izvršiti dana 24.1.2024. godine u 11:00 sati u prostorijama restorana Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj. 

Ponuda u zatvorenoj koverti treba da sadrži sljedeće:
-    Naznačen iznos ponude za kupovinu predmetnih vozila
-    puni naziv, adresu i broj telefona podnosioca prijave.

Ponudu dostaviti na sljedeću adresu: 
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
ul. Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj 
sa naznakom „Ponuda za kamione marke SCANIA/MAN – ne otvarajte“.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Ukoliko više ponuđača ponudi istu cijenu iznad početne cijene predmeta prodaje, pozvat će se na davanje javnih usmenih ponuda, a one koje budu sa najvišom cijenom će biti prihvaćene.

Kupac čija je ponuda prihvaćena je dužan da u roku od 8 dana uplati puni iznos cijene koju je ponudio za predmetna vozila.
 

Komisija za licitaciju