Obavijest dioničarima o isplati dividende

Obavještavaju  se dioničari Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj da je Skupština Društva, održana 20. aprila 2023. godine, donijela Odluku o isplati dividendi. 

Dividenda u iznosu od 4,17 KM po dionici bit će isplaćena dioničarima koji su na listi dioničara Registra vrijednosnih papira FBiH registrovani kao vlasnici dionica Tvornice cementa Kakanj na dan donošenja Odluke o isplati dividendi od strane Skupštine Društva.

Isplata dividendi će se izvršiti u skladu sa zakonskim propisima na račune kod poslovnih banaka u roku od 40 dana od dana donošenja Odluke o isplati dividendi od strane Skupštine Društva. 

Pozivaju se dioničari Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj koji su bili registrovani kod Registra vrijednosnih papira na dan 20.04.2023. godine, da u skladu sa Odlukom Skupštine Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj od 20. aprila 2023. u roku od 30 dana dostave sljedeću dokumentaciju radi isplate dividende: 

1. Ličnu identifikaciju i adresu dioničara dokumentovanu:  

  • za fizička lica rezidente - ovjerenom fotokopijom lične karte i ovjerenom  fotokopijom CIPS prijave boravišta
  • za fizička lica nerezidente - ovjerenom fotokopijom pasoša      
  • za pravna lica - ovjerenom fotokopijom Rješenja/Izvoda iz sudskog registra 
  • kontakt telefon. 

    Banke skrbnici su dužne dostaviti podatke za svoje klijente.

2. Naziv banke i broj računa koji glasi na ime dioničara dokumentovani:

  • za fizička lica rezidente - originalnom potvrdom banke o otvaranju računa sa JMB dioničara ili ovjerenom kopijom bankovne kartice sa vidljivim brojem transakcijskog računa
  • za pravna lica rezidente - dopis sa nazivom banke u zemlji i brojem transakcijskog računa ovjeren od strane ovlaštenog lica 
  • za  fizička i pravna lica nerezidente - potvrdom banke sa nazivom banke, brojem računa i instrukcijom za prijem novca (IBAN CODE i SWIFT)
  • kontakt telefon.

Dostavljeni podaci o identitetu dioničara i broju njegovih dionica moraju odgovarati podacima iz Registra vrijednosnih papira za tog dioničara na dan 20.04.2023. godine.

Dokumentaciju dostaviti putem pošte na adresu:    

Tvornica cementa Kakanj
Ul. Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj


Ili lično na protokol Tvornice cementa Kakanj.

Dioničari koji su potrebnu dokumentaciju dostavili u ranijim godinama i ukoliko nije došlo do promjene nekog od traženih podataka, nemaju obavezu za dostavu dokumentacije.

Dioničari će biti obaviješteni o isplati dividende putem javnih glasila i oficijelne web stranice Društva na adresi www.kakanjcement.ba
 

Amra Salkić

Koordinator za finasije, trezor i poreze

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina