Obavijesti

Obavijest dioničarima o isplati dividende

Obavještavaju se dioničari Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj da je Skupština Društva, održana 23. maja 2024. godine, donijela Odluku o isplati dividende. 

Dividenda u iznosu od 3,91 KM po dionici bit će isplaćena dioničarima koji su na listi dioničara Registra vrijednosnih papira FBiH registrovani kao vlasnici dionica Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj na dan donošenja Odluke o isplati dividendi od strane Skupštine Društva.

Isplata dividendi će se izvršiti u skladu sa zakonskim propisima na račune kod poslovnih banaka, najkasnije do 23. septembra 2024. godine. 

Pozivaju se dioničari Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj koji su bili registrovani kod Registra vrijednosnih papira na dan 23.05.2024. godine, da u skladu sa Odlukom Skupštine Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj od 23. maja 2024. u roku od 30 dana dostave sljedeću dokumentaciju radi isplate dividende:

 1.  Ličnu identifikaciju i adresu dioničara dokumentovanu:  
  •    za fizička lica rezidente - ovjerenom fotokopijom lične karte i ovjerenom  fotokopijom CIPS prijave boravišta
  •    za fizička lica nerezidente - ovjerenom fotokopijom pasoša      
  •    za pravna lica - ovjerenom fotokopijom Rješenja/Izvoda iz sudskog registra 
  •    kontakt telefon.

Banke skrbnici su dužne dostaviti podatke za svoje klijente.

 1.  Naziv banke i broj računa koji glasi na ime dioničara dokumentovani:
  •    za fizička lica rezidente - originalnom potvrdom banke o otvaranju računa sa JMB dioničara ili ovjerenom kopijom bankovne kartice sa vidljivim brojem transakcijskog računa
  •    za pravna lica rezidente - dopis sa nazivom banke u zemlji i brojem transakcijskog računa ovjeren od strane ovlaštenog lica 
  •    za  fizička i pravna lica nerezidente - potvrdom banke sa nazivom banke, brojem računa i instrukcijom za prijem novca (IBAN CODE i SWIFT)
  •    kontakt telefon.
   

Dostavljeni podaci o identitetu dioničara i broju njegovih dionica moraju odgovarati podacima iz Registra vrijednosnih papira za tog dioničara na dan 23.05.2024. godine.

Dokumentaciju dostaviti putem pošte na adresu:    

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Ul. Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj

Ili lično na protokol Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj.


Dioničari koji su potrebnu dokumentaciju dostavili u ranijim godinama i ukoliko nije došlo do promjene nekog od traženih podataka, nemaju obavezu za dostavu dokumentacije.

Dioničari će biti obaviješteni o isplati dividende putem javnih glasila i oficijelne web stranice Društva na adresi www.heidelbergmaterials.ba
 

Amra Salkić

Koordinator za finasije, trezor i poreze

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina