Alternativne sirovine

Pravedna raspodjela prirodnih resursa sadašnjim i budućim generacijama jedan je od temeljnih ciljeva održivog razvoja. Sve veći ekonomski napredak u mnogim zemljama zahtijeva da pametno postupamo sa resursima. Kako bi sačuvali prirodne resurse, sve više koristimo nus-produkte i otpadne materijale drugih industrija. Zamjenski materijali se koriste ili kao sirovine ili kao zamjena za fosilna goriva u procesu pečenja. 

Alternativne sirovine koristimo kao dodatak prilikom mljevenja cementa, a u cilju očuvanja prirodnih sirovinskih resursa i smanjenja udjela klinkera u krajnjem proizvodu cementu. Korištenjem alternativnih sirovina smanjujemo korištenje neobnovljivih izvora krečnjaka. U Tvornici cementa Kakanj trenutno kao alternativne sirovine koristimo nus-produkte Termoelektrane Kakanj, leteći pepeo i šljaku, i nus-produkt zeničke željezare, granuliranu visokopećnu trosku. Ovi materijali bi se inače morali skladištiti na zelenim površinama

Elektrofilterski pepeo, nus proizvod termoelektrana na ugalj, dodatak je posebnih osobina. Njegova široka upotreba posljedica je njegove finoće, njegovog hemijskog i mineralnog sadržaja koji je sličan sadržaju sirovina, kao i njegove pucolanske osobine, t.j. osbine da u prisustvu vlage veže kalcijum hidroksid.

Granulirana šljaka iz visoke peći, nus produkt visoke peći za željezo, mineralni je dodatak koji posjeduje hidrauličku aktivnost i hemijski sadržaj sličan sadržaju portland klinkera.

Tokom dugogodišnjeg proučavanja, cementi sa mineralnim dodacima su pokazali pozitivne osobine i postigli ugled i poštovanje kod kupaca. Oni nude mnogo više prednosti od čistog portland cementa, kao na primjer: duže vrijeme vezivanja, dobra obradivost betona, niska hidratacijska toplota čime se smanjuje rizik od stresova i termalnih pukotina posebno na masivnim konstrukcijama, veliko povećanje čvrstoće tokom dužeg peioda, velika čvrstoća betona, kao i povećana otpornost na napade korozije.

Zbog svojih osobina, miješani cementi su našli široku primjenu u hidrauličkim vezivima u proizvodnji gotovog betona, elemenata za cestovne i mostovne konstrukcije, brana, tunela i drugih masivnih betonskih konstrukcija, betona za hemijski agresivno okruženje kao i u ekološkoj gradnji (zaštita od buke, filter pregrade). Proizvodnja cementa sa mineralnim dodacima ima pozitivan uticaj na okoliš: čuvaju se prirodne sirovine, smanjuje upotreba energije, i smanjuju emsije, posebno emisije CO2.

Almir Bajtarević

Stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline

Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina